Skip to content back to nav
 
 

Mobiltelefoni

Tastatur

HUSK:

Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen


Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale


Begræns varigheden af samtaler


Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet


Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler


Dæk ikke telefonen til med sølvpapir, anti-strålingscovers eller lignende


Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering

En mobiltelefon fungerer som både radiosender og radiomodtager. Via antenner, som blandt andet placeres på hustage og i høje master ( mobilmaster), kan mobiltelefoner kommunikere med hinanden ved hjælp af radiobølger. Radiobølgerne fra mobiltelefonen udsendes kun, når der overføres data, hvilket typisk sker under samtale, ved afsendelse af SMS-beskeder, eller når diverse apps sender og modtager data via nettet.

Brug mobiltelefonen med forsigtighed

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bruger headset/håndfrit sæt under samtale, samt at man begrænser mobiltelefonsamtaler under dårlige sende- og modtageforhold.

Flere firmaer sælger specialfremstillede covers til blandt andet mobiltelefoner, som de hævder, kan nedsætte en såkaldt strålingsfare fra de radiobølger, som alle mobiltelefoner sender - såkaldte anti-stråingscovers. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at man bruger disse produkter for at skærme sig imod radiobølgerne.

Virkningen af de omtalte covers er i visse tilfælde dokumenteret ved laboratorietests, som viser en markant nedsættelse af mobiltelefonens udstråling, når coveret er sat på. Her skal man dog være opmærksom på, hvordan en sådan laboratorietest er udført. Er testen udført med telefonen sat til maksimal sendestyrke, giver testen ikke et realistisk billede af den måde, en mobiltelefon normalt bliver brugt.

Mobiltelefoner er designet til at skrue op og ned for sendestyrken afhængigt af omgivelsernes sende- og modtageforhold. Ved dagligdags brug med god forbindelse til de nærmeste sendemaster er telefonens sendestyrke således en brøkdel af den maksimale.

Hvis man til gengæld pakker telefonen ind i et anti-strålingscover, vil telefonen som udgangspunkt opleve et dårligere signal imellem den og de nærmeste mobilmaster, og derfor skrue op for sendestyrken. Med mindre at coveret er testet på en måde, der tager højde for telefonens dynamiske sendestyrke, kan coveret - udover et øget strømforbrug - derfor have den effekt, at brugeren bliver udsat for et højere niveau af radiobølger fra telefonen - stik imod den virkning, som sælgerne af coveret hævder at det har.

Da mobiltelefonen tilpasser sendestyrken efter forholdene, vil en mobiltelefonsamtale i tog og andre transportmidler give anledning til en højere eksponering end ellers. Dette skyldes, at telefonen kortvarigt øger effekten til maksimum, hver gang den søger efter ny mobilmast. Desuden øges kravet til sendestyrken, fordi en togvogn, bus, bil og lignende transportmidler fungerer som et metalbur, der til en vis grad afskærmer radiobølgerne.

Sendestyrke og SAR-værdi

Moderne mobiltelefoner indstiller automatisk sendestyrken efter afstanden til nærmeste mast. Det vil sige, at sendestyrken og dermed intensiteten af radiobølgerne stiger, jo længere telefonen befinder sig fra en mast.

Der er stor forskel på sendestyrken for forskellige typer mobiltelefoner. Påvirkningen af kroppen som følge af radiobølgerne angives med måleenheden Specific Absorption Rate (SAR). SAR-værdien angiver, hvor meget af energien, der optages i kroppen som varme, målt i watt per kilogram (W/kg). Jo lavere SAR-værdien er, desto mindre er påvirkningen fra telefonens radiobølger.

SAR-grænseværdi i EU

I EU opererer man med en SAR-grænseværdi på 2 W/kg. Det betyder, at mobiltelefon-producenterne er forpligtede til at holde telefonens maksimale SAR-værdi under 2 W/kg, hvis telefonen skal markedsføres i et EU-land. Som angivet af producenten er SAR-vÃædien dog typisk målt i en afstand af 1-2 centimeter fra fantomet. Dette medfører, at påvirkningen fra en mobiltelefon presset ind mod øret eller en smartphone siddende i bukselommen kan overskride den angivne SAR-værdi.

SAR-værdi i praksis

Man skal dog være opmærksom pÃå at SAR-værdien som angivet af producenten er et vejledende mål for radiobølgernes påvirkning af brugeren. For det første er den udtryk for en værdi, som svarer til at telefonens sendestyrke er sat til maksimum. I praksis vil telefonens sendestyrke og dermed SAR-værdien afhænge af sendeforholdene, herunder afstanden til nærmeste mobilmast, og vil derfor typisk være væsentligt lavere end maksimalværdien. For det andet er SAR et mål for energiabsorptionen i et homogent fantom, og er derfor kun en tilnærmelse til absorptionen i et menneskehoved.

I produktinformationen for den enkelte telefon kan du finde oplysninger om SAR-værdien, ligesom der på internettet kan findes vejledende sammenligninger af forskellige mobiltelefoners SAR-værdi. Målinger foretaget af den finske strålebeskyttelsesmyndighed STUK kan desuden findes for udvalgte modeller.

Links

Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum fra Ålborg Universitet

Målinger af udvalgte mobiltelefoners SAR-værdi, foretaget af den finske strålebeskyttelsesmyndighed STUK